Uchwały RW 2014/15

Uchwały Rady Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie z roku akademickiego 2014/15

 1. Uchwała nr 1 z dnia 1 października 2014 r. w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Katedry Teorii Konstrukcji - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  143 kB)

 2. Uchwała nr 2 z dnia  1 października 2014 r. w sprawie:  likwidacji Zespołu Dydaktycznego Podstaw Technicznych i Ekonomii Architektury - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  65 kB) 

 3. Uchwała nr 3 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie: wprowadzenia uzupełnienia opisu profilu, obszaru wiedzy, dziedziny nauki lub sztuki i dyscypliny naukowej lub artystycznej na poszczególnych kierunkach i rodzajach studiów w odpowiednich uchwałach RW WBiA ZUT w Szczecinie - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  137 kB)

   


 4. Uchwała nr 4 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie: wprowadzenia uzupełnienia opisu profilu, obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej na kierunku Architektura i Urbanistyka w Uchwale nr 1/2013/2014 Rady WBiA ZUT w Szczecinie z dnia 11 września 2013 r. - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  84 kB)

   


 5. Uchwała nr 5 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie:  wprowadzenia uzupełnienia opisu profilu, obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej na studiach doktoranckich w odpowiednich uchwałach RW WBiA ZUT w Szczecinie - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  90 kB)

 6. Uchwała nr 6 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie:  powołania Wydziałowej Komisji Programowej ds. studiów doktoranckich - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  83 kB)

 7. Uchwała nr 7 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie:  przyjęcia zmiany w składzie Wydziałowej Komisji Programowej dla kierunku Budownictwo - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  83 kB)

 8. Uchwała nr 8 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie:  uzupełnienia składów wydziałowych komisji programowych - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  108 kB)

 9. Uchwała nr 9 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie: specjalności Alternatywne źródła energii w budownictwie, na kierunku Inżynieria Środowiska, na I stopniu (S1) - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  102 kB)

 10. Uchwała nr 10 z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie: nadania dr inż. Pawłowi Mieczkowskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)

 11. Uchwała nr 11 z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie: przekształcenia Zespołu Dydaktycznego Geometrii Wykreślnej i Perspektywy w Zakład Geometrii Wykreślnej i Perspektywy - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  81 kB)

 12. Uchwała nr 12 z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie:  uzupełnienia składu Komisji d/s. przewodów doktorskich w dyscyplinie architektura i urbanistyka: - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  81 kB)

 13. Uchwała nr 13 z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie:  uzupełnienia składu Komisji Kwantyfikacyjnej kierunków Budownictwo oraz Inżynieria Środowiska - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  101 kB)

 14. Uchwała nr 14 z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie:  określenia szczegółowych warunków będących podstawą kwalifikacji kandydatów na stacjonarne studia II stopnia na kierunku Wzornictwo na rok akademicki 2015/2016 - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  118 kB)

   


 15. Uchwała nr 15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: limitów przyjęć na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2015/2016 - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  77 kB)

 16. Uchwała nr 16 z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie: maksymalnej liczby kandydatów, nad którymi może sprawować opiekę naukową promotor lub promotor pomocniczy, w ramach przewodu doktorskiego otwartego na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  93 kB)

 17. Uchwała nr 17 z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie: wskazania kierunków studiów pierwszego stopnia, których absolwenci osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, jakie wymagane są od absolwentów Inżynierii Środowiska - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  161 kB)

 18. Uchwała nr 18 z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia planów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia dla kierunku Inżynieria Środowiska - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  308 kB)

 19. Uchwała nr 19 z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia planów studiów stacjonarnych drugiego stopnia dla kierunku Inżynieria Środowiska - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  295 kB)

 20. Uchwała nr 20 z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia planów studiów niestacjonarnych drugiego stopnia dla kierunku Inżynieria Środowiska - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  295 kB)

 21. Uchwała nr 21 z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie: rezygnacji z uruchomienia specjalności dla studiów na kierunku Inżynieria Środowiska - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  297 kB)

 22. Uchwała nr 22 z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie: trybu realizacji praktyk zawodowych na studiach S1 i S2 kierunku Wzornictwo - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  398 kB)

 23. Uchwała nr 23 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: utworzenia Katedry Historii i Teorii Architektury - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  301 kB)

 24. Uchwała nr 24 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: regulaminów uzyskiwania dyplomów ukończenia studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku Wzornictwo - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  522 kB)

 25. Uchwała nr 25 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w treści zapisów w Załącznikach nr 1.1. oraz nr 2.1. do Uchwały Rady WBiA nr 34/2012/13 z dn. 03.07.2013 r. dotyczącej trybu oraz terminów formułowania, zatwierdzania i przydzielania tematów prac dyplomowych na kierunkach Budownictwo oraz Inżynieria Środowiska - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  485 kB)

 26. Uchwała nr 26 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: limitu przyjęć na pierwszy rok studiów, na studia niestacjonarne II stopnia dla kierunku Inżynieria Środowiska, na rok akademicki 2015/2016 oraz wysokości opłaty semestralnej za te studia - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  375 kB)

 27. Uchwała nr 27 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: poparcia projektu utworzenia nowego kierunku studiów ARCHITEKTURA WNĘTRZ na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  298 kB)

 28. Uchwała nr 28 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie: podziału kwoty dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego otrzymanej w roku 2015 - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  291 kB)

 29. Uchwała nr 29 z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie: wprowadzenia opisu profilu, obszaru wiedzy, dziedziny nauki lub sztuki i dyscypliny naukowej lub artystycznej na kierunku Inżynieria Środowiska - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  297 kB)

 30. Uchwała nr 30 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: planu przychodów i wydatków na 2015 rok - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  210 kB)

 31. Uchwała nr 31 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: skorygowanych planów na wszystkich studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku budownictwo, o profilu ogólnoakademickim w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie naukowej budownictwo na podstawie Uchwały Senatu ZUT w Szczecinie nr 36 z dnia 27 kwietnia 2015 r. - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  262 kB)

 32. Uchwała nr 32 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: skorygowanych planów na wszystkich studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku inżynieria środowiska o profilu ogólnoakademickim w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska na podstawie Uchwały Senatu ZUT w Szczecinie nr 36 z dnia 27 kwietnia 2015 r. - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  421 kB)

 33. Uchwała nr 33 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: skorygowanych planów na wszystkich studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku architektura i urbanistyka o profilu ogólnoakademickim w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie naukowej architektura i urbanistyka na podstawie Uchwały Senatu ZUT w Szczecinie nr 36 z dnia 27 kwietnia 2015 r. - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  340 kB)

 34. Uchwała nr 34 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: skorygowanych planów na wszystkich studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku wzornictwo, o profilu ogólnoakademickim w obszarze kształcenia w zakresie sztuki, w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe na podstawie Uchwały Senatu ZUT w Szczecinie nr 36 z dnia 27 kwietnia 2015 r. - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  263 kB)