Projekty RPO

obrazek

NAZWA PROJEKTU

Utworzenie laboratorium badawczego druku 3D i laboratorium badawczego pozyskiwania surowców z odpadów

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest utworzenie laboratorium badawczego druku 3D i laboratorium badawczego pozyskiwania surowców z odpadów.
Przedmiotem projektu jest:
1. Adaptacja pomieszczenia 186 w Budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska dla potrzeb Laboratorium druku 3D materiałami kompozytowymi na bazie cementu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz z wyposażeniem. W ramach prac budowlanych przewidziano: prace przygotowawcze, roboty ogólnobudowlane i konstrukcyjne, zagospodarowanie terenu przebudowę instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych.
2. Adaptacja pomieszczeń nr 36,38-45 w Budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska w celu utworzenia:
- Laboratorium druku 3D materiałami kompozytowymi na bazie cement;
- Laboratorium badawcze procesów pozyskiwania surowców i energii z odpadów: laboratorium kompleksowej oceny właściwości fizyko-chemicznej odpadów i podatności na procesy przetwarzania odpadów oraz możliwości ich recyklingu.
Skutkiem realizacji projektu jest rozszerzenie dotychczasowych osiągnięć w dziedzinie przyrostowego druku 3D materiałami kompozytowymi. Głównymi celami budowanej infrastruktury badawczej będzie:
 • Prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej na rzecz przedsiębiorstw w obszarze zagospodarowania odpadów oraz rozwoju technologii druku 3D w budownictwie,
 • Badanie właściwości innowacyjnych materiałów oraz procesów druku, w tym:
  •    Określenie przepływów oraz optymalizacja strategii wydruku;
  •    Opracowanie receptur mieszanek kompozytowych na bazie cementu, które spełniają wymagania technologii druku 3D;
  •    Opracowanie możliwości zastosowania zbrojenia rozproszonego w technologii druku 3D;
  •    Opracowanie metod pielęgnacji i ochrony antyskurczowej zastosowanych mieszanek;
  •    Opracowanie modeli głowic do druku oraz technologii druku w różnych warunkach;
 • Określenie przydatności technologii w prefabrykacji;
 • Opracowanie metod pozwalających na zastosowanie wiedzy in situ;
 • Stworzenie oprogramowania do projektowania i wykonywania elementów w technologii druku 3D kompatybilnego z popularnym oprogramowaniem BIM;
 • Określenie zmian struktury drukowanych elementów w czasie rzeczywistym,
 • Optymalizacja mieszanki betonowej pod kątem zapobiegania korozji na sieci kanalizacji sanitarnej,
 • Pozyskiwanie z odpadów pierwiastków ziem rzadkich oraz innych surowców możliwych do wykorzystania w mieszankach betonowych samoczyszczących się,
 • Pozyskiwanie energii z odpadów komunalnych i przemysłowych;
 • Optymalizacja technologii oczyszczania ścieków przemysłowych pod kątem możliwości zagospodarowania osadów, w tym również ich wykorzystania po przetworzeniu jako recyklat w mieszankach betonowych

FINANSOWANIE PROJEKTU

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 –2020.
1.1. Numer i nazwa Osi Priorytetowej:
RPZP.01.00.00 Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
1.2. Numer i nazwa Działania:
RPZP.01.03.00 Rozwój publicznej infrastruktury badawczej
1.3. Numer i nazwa Celu Tematycznego:
01 Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji
1.4. Numer i nazwa Priorytetu Inwestycyjnego
1a Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy
1.5. Cel szczegółowy
RPO WZ 2014-2020 Zwiększone wykorzystanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w gospodarce poprzez inwestycje w infrastrukturę B+R

Numer naboru RPZP.01.03.00-IZ.00-32-001/21
Wartość projektu 5 020 000,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3 487 214,00 PLN 

Realizacja projektu: 01.06.2022 – 31.10.2023 

Kierownik projektu

dr hab. inż. Anna Głowacka, prof. ZUT
e-mail: anna.glowacka@zut.edu.pl
www: www.wbiis.zut.edu.pl/