Historia Wydziału

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska uchwałą Senatu ZUT w Szczecinie z dniem 01.09.2020 r. został wyodrębniony z wcześniejszego Wydziału Budownictwa i Architektury. Historia WBiIŚ sięga jednak aż roku 1947, kiedy to jako jeden z trzech pierwszych wydziałów w Wyższej Szkole Inżynierskiej, powstał Wydział Inżynierii Lądowej. Pierwsza rekrutacja miała miejsce w lutym, w roku 1947. Jeszcze w tym samym miesiącu rozpoczęły się wykłady dla 80 studentów budownictwa lądowo-wodnego i 20 studentów architektury. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 1946/47 odbyła się 08.03.1947 r. W roku 1948 nastąpiło wyodrębnienie Wydziału Architektury, a rodzimy wydział funkcjonował dalej pod nazwą Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego. W ciągu sześciu lat istnienia osobnego Wydziału Architektury dyplomy uzyskało tam 259 osób. W roku 1969 na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodno-Melioracyjnego (nazwa obowiązująca od roku 1956) reaktywowano kierunek architektura i urbanistyka, a od września następnego roku wydział przyjął nazwę Wydziału Budownictwa i Architektury. Warto podkreślić, że pod tą nazwą istniał aż do 31.08.2020 r.

Obecnie Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska kształci studentów na różnych poziomach i kierunkach tj.: Budownictwie, Inżynierii Środowiska, Organizacji i Zarządzania w Budownictwie (tzw. Inżynier Europejski) oraz Civil Engineering. Dodatkowo w swojej ofercie posiada również studia podyplomowe tj.: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Gospodarka Wodna oraz Inżynieria Drogowa.

Najważniejsze wydarzenia w historii Wydziału:

  • W 1962 roku - uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno - technicznych, dyscyplinie Inżynieria Lądowa i Transport;
  • W 2013 roku - uzyskanie prawa do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno - technicznych, dyscyplinie Inżynieria Lądowa i Transport;
  • W 2014 roku - uruchomienie studiów trzeciego stopnia.