Rozstrzygnięcia

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Budownictwa Ogólnego WBiIŚ

Na odbytym w dniu 17.02.2021 r. posiedzeniu, komisja ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Budownictwa Ogólnego stwierdziła, że na ogłoszony konkurs wpłynęło jedno podanie o zatrudnienie od mgr. inż. Karola Federowicza

Stwierdzono, że konkurs odbył się zgodnie z wymogami określonymi w art. 113 oraz art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Komisja po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami stwierdziła, że pozytywnie opiniuje kandydaturę mgr inż. Karola Federowicza.

Treść protokołu konkursowego - asystent KBO (format:  docx, rozmiar:  16,77 KB).


Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Budownictwa Wodnego WBiIŚ

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.)

JEDNOSTKA                                  Katedra Budownictwa Wodnego

                                                      Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

                                                      Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

STANOWISKO                               asystent

DATA OGŁOSZENIA                     31.07.2020 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT       04.09.2020 r.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA

KONKURSU                                  11.09.2020 r.

ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ                         2

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na w/w stanowisko konkurs wygrał/a : mgr inż. Rafał Ciepłuch

UZASADNIENIE:

Na odbytym w dniu 09.09.2020 r. posiedzeniu, komisja ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Budownictwa Wodnego  stwierdziła, że na ogłoszony konkurs wpłynęły dwa podania o zatrudnienie. Stwierdzono, że konkurs odbył się zgodnie z wymogami określonymi w art. 113 oraz art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Komisja po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami stwierdziła, że jeden z kandydatów nie spełnia warunków udziału w konkursie. Jednocześnie komisja pozytywnie opiniuje kandydaturę mgr. inż. Rafała Ciepłucha.

Pan mgr inż. Rafał Ciepłuch spełnia wymogi kwalifikacyjne wskazane w ogłoszonym w dniu 31 lipca 2020 r. ogłoszeniu t.j.:

  1. Ukończone studia wyższe na kierunku budownictwo
  2. Otwarty przewód doktorski
  3. Znajomość programów z technologii BIM
  4. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
  5. Gotowość do realizacji zajęć dydaktycznych z przedmiotów zgodnych z profilem kształcenia realizowanym w Katedrze Budownictwo Wodnego

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych WBiIŚ

W dniu 3 września 2020 r. odbyło się posiedzenie komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych. Na konkurs zgłosiła się 1 osoba. Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją komisja uznała, że nie wszystkie wymagania kwalifikacyjne zostały spełnione przez kandydatkę. Wobec braku innych kandydatur komisja uznała konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych za nierozstrzygnięty.

 

Treść protokołu konkursowego - asystent KFBiMB. (format:  docx, rozmiar:  13,98 KB)


Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Budownictwa Ogólnego WBiIŚ

Na odbytym w dniu 03.09.2020 r. posiedzeniu, komisja ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Budownictwa Ogólnego stwierdziła, że na ogłoszony konkurs wpłynęły dwa podania o zatrudnienie od:

1. mgr inż. Patrycji Jakubowskiej
2. pana Sarisha P. Ramachandrana

Stwierdzono, że konkurs odbył się zgodnie z wymogami określonymi w art. 113 oraz art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Komisja po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami stwierdziła, że kandydat Sarash P. Ramachandran nie spełnia warunków udziału w konkursie. Jednocześnie komisja pozytywnie opiniuje kandydaturę mgr inż. Patrycji Jakubowskiej.

 

Treść protokołu konkursowego - asystent KBO. (format:  docx, rozmiar:  16,09 KB)