Rozstrzygnięcia

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20.07.2018 r. –

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.)

 

JEDNOSTKA                                       Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych

                                                                Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

                                                                Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

STANOWISKO                                    profesor uczelni

 

DATA OGŁOSZENIA                         09.04.2024 r.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT          10.05.2024 r.

 

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA

KONKURSU                                        15.05.2024 r.

 

ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ                              1

 

 

W wyniku przeprowadzonego postepowania konkursowego na w/w stanowisko konkurs wygrał/a :

 

Dr hab. Olga Borziak

 

UZASADNIENIE:

 

Na odbytym w dniu 14.05.2023 r. posiedzeniu, komisja ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora uczelni w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych stwierdziła, że na ogłoszony konkurs wpłynęło 1  podanie o zatrudnienie.

Stwierdzono, że konkurs odbył się zgodnie z wymogami określonymi w art. 113 oraz art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Komisja po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami pozytywnie  zaopiniowała kandydaturę dr hab. Olgi Borziak.

 

W toku dyskusji i analizy uznano, że złożona przez dr hab. inż. Olgę Borziak dokumentacja jest kompletna, a kandydatka spełnia wymagania kwalifikacyjne podane w procedurze konkursowej. Osoba ta legitymuje się stopniem doktora habilitowanego w dyscyplinie  Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport, wykazując się dorobkiem naukowym i dydaktycznym w zakresie „Materiałów i wyrobów budowlanych”, co pozwala jej wpasować się w profil Katedry Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych. Jej aktualny dorobek obejmuje 19 artykułów w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, autorstwo lub współautorstwo 39 referatów lub posterów przedstawianych na konferencjach międzynarodowych, 4 rozdziały w monografiach naukowych, 52 artykuły o zasięgu lokalnym. Ponadto wykazuje współautorstwo w zakresie 7 patentów oraz 2 podręczników dydaktycznych, jak również udział w 7 projektach finansowanych z budżetu państwa (Ukraina), w tym pełnienie w 3 projektach funkcji kierownika.

 

 

załącznik (format:  pdf, rozmiar:  134 kB)

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20.07.2018 r. –

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.)

 

JEDNOSTKA                                       Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych

                                                                Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

                                                                Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

STANOWISKO                                    adiunkt

 

DATA OGŁOSZENIA                         28.03.2023 r.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT          05.05.2023 r.

 

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA

KONKURSU                                        12.05.2023 r.

 

ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ                              4

 

 

W wyniku przeprowadzonego postepowania konkursowego na w/w stanowisko konkurs wygrał/a :

 

Dr hab. Olga Borziak

 

 

UZASADNIENIE:

 

Na odbytym w dniu 11.05.2023 r. posiedzeniu, komisja ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych stwierdziła, że na ogłoszony konkurs wpłynęły 4  podania o zatrudnienie.

Stwierdzono, że konkurs odbył się zgodnie z wymogami określonymi w art. 113 oraz art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Komisja po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami pozytywnie  zaopiniowała kandydaturę dr hab. Olgi Borziak.

 

W toku dyskusji i analizy uznano kandydaturę Pani Olgi Borziak za spełniającą wymogi konkursowe w najwyższym stopniu. Osoba ta legitymuje się stopniem doktora i doktora habilitowanego w specjalności „Materiały i wyroby budowlane” oraz posiada najbardziej znaczący dorobek naukowy, obejmujący 3 monografie, 67 artykułów naukowych, 27 abstraktów konferencyjnych, 7 patentów i 2 podręczniki. Również działalność zawodowa, organizacyjna i dydaktyczna świadczy o dużej aktywności i wielu osiągnięciach Kandydatki.

Uznano, że Dr hab. inż. Olga Borziak znacząco wzmocni pod względem kadrowym zarówno Katedrę Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych, jak również dyscyplinę Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport (jako pracownik samodzielny, legitymujących się habilitacją w tej dyscyplinie).

 

Szczegóły (format:  docx, rozmiar:  16,35 kB)

 

Informacja o wyniku konkursu w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych WBiIŚ ZUT w Szczecinie

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20.07.2018 r.

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.)

 

JEDNOSTKA
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

STANOWISKO     
asystent
DATA OGŁOSZENIA
10.05.2022 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT
09.06.2022 r.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA

KONKURSU
10.06.2022 r.
ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ
 1

 

Postępowanie konkursowe nie zostało rozstrzygnięte.

Szczegóły (format:  docx, rozmiar:  15,67 kB)

 

 

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU na stanowisko asystent w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych WBiIŚ ZUT w Szczecinie

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20.07.2018 r.

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.)

 

JEDNOSTKA
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

STANOWISKO     
asystent
DATA OGŁOSZENIA
14.10.2021 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT
11.02.2022 r.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA

KONKURSU
18.02.2022 r.
ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ
   0

 

Postępowanie konkursowe nie zostało rozstrzygnięte.

 

Informacja o wyniku konkursu (format:  pdf, rozmiar:  439 kB)

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU na stanowisko adiunkta w Katedrze Budownictwa Ogólnego WBiIŚ ZUT w Szczecinie

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20.07.2018 r.

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.)

 

 

JEDNOSTKA
Katedra Budownictwa Ogólnego

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

STANOWISKO     
adiunkt
DATA OGŁOSZENIA
03.01.2022 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT
04.02.2022 r.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA

KONKURSU
11.02.2022 r.
ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ
   1

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na ww. stanowisko konkurs wygrał/a :

 

Dr inż. Hanna Ivashchyshyn

Informacja o wyniku konkursu (format:  pdf, rozmiar:  140 kB)