Ankietyzacja

Akty prawne

  • Zarządzenie nr 183 Rektora ZUT z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury „Zasady prowadzenia hospitacji” w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie
  • Zarządzenie nr 181 Rektora ZUT z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury „Zasady prowadzenia procesu ankietyzacji” w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie
  • Zarządzenie nr 182 Rektora ZUT z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzorów kwestionariuszy ankiet do oceny jakości procesu dydaktycznego, obowiązujących w procedurze "Zasady prowadzenia procesu ankietyzacji" w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

Pełnomocnik Dziekana ds. Ankietyzacji

  • dr inż. Piotr Brzozowski

Ankieta Studenta/Doktoranta

Ankieta Studenta/Doktoranta jest narzędziem oceny jakości procesu dydaktycznego. Jest to opinia studentów oraz uczestników studiów doktoranckich na temat pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich.

Ankietyzacja jest przeprowadzana w formie elektronicznej. Wzory kwestionariuszy ankiet są jednakowe dla całej Uczelni, w celu umożliwienia analizy i porównania wyników z przeprowadzonego badania. Ułożone są pod kątem aktualnych założeń oraz wymagań oceny procesu dydaktycznego, organizacji i funkcjonowania Uczelni.

Ankieta Studenta/Doktoranta dostępna jest do wypełnienia dwa razy w roku: pod koniec lub po zakończeniu semestru zimowego oraz pod koniec lub po zakończeniu semestru letniego i dotyczy oceny zajęć dydaktycznych odbywających się w tych semestrach. Dostęp do ankiet jest ograniczony czasowo, po wyznaczonym terminie nie ma już możliwości wypełnienia ankiety.

Ankieta dostępna jest po zalogowaniu się do E-dziekanatu w zakładce „Ankiety/Egzaminy”. Pomimo tego, że wypełniają ją Państwo ze swojego konta, ankieta jest w pełni anonimowa. Odpowiedzi, które Państwo wprowadzają są przetwarzane przez system w ten sposób, że na zestawienie zbiorcze trafiają tylko same odpowiedzi bez danych o wypełniającym. Nie ma więc możliwości sprawdzenia kto jak kogo ocenił.

Wyniki ankietyzacji studentów/doktorantów po zatwierdzeniu przez prorektora ds. kształcenia są przekazywane dziekanowi, który zobowiązany jest do przekazania ich kierownikowi jednostki organizacyjnej wydziału ocenianego nauczyciela akademickiego. Po zapoznaniu się z wynikami ankietyzacji kierownik jednostki organizacyjnej wydziału przekazuje dokumenty do wglądu ocenionemu nauczycielowi akademickiemu.

Sprawozdania z ankietyzacji

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

Rok akademicki 2019/2020

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

Rok akademicki 2016/2017