Konkursy

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych

REKTOR

ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

ogłasza konkurs na stanowisko
ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w wymiarze pełnego etatu

w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych

Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 113 oraz art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Charakterystyka stanowiska:

Prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie Inżynieria Lądowa i Transport ze szczególnym uwzględnieniem tematyki badań naukowych realizowanych w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnych
z profilem kształcenia realizowanego w ramach katedry.

Wymagania kwalifikacyjne:

 1. ukończone studia II stopnia na kierunku budownictwo,
 2. gotowość do realizacji zajęć dydaktycznych z przedmiotów zgodnych z profilem kształcenia realizowanym w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych,
 3. znajomość języka angielskiego umożliwiająca realizację prac badawczych i udział w projektach międzynarodowych,
 4. biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. wniosek o zatrudnienie,
 2. C. V.,
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów inżynierskich i magisterskich,
 5. inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie,
 6. program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku,
 7. udokumentowaną znajomość języka obcego,
 8. oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie stanowił podstawowe miejsce pracy,
 9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) – załącznik nr 1.

oraz gotowość złożenia, w ciągu 14 dni od daty zatrudnienia:

 1. upoważnienia do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;
 2. oświadczenia o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej.

 

Komplet dokumentów należy złożyć lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

al. Piastów 50 a, 70-311 Szczecin

Dziekanat (pok. 205)

tel. 91 449-43-01


Termin składania dokumentów: 09 czerwca 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 10 czerwca 2022 r.

Termin zatrudnienia: od 01.09.2022 r.

Proponowany okres zatrudnienia: 1 rok

Komisja konkursowa może w uzasadnionych przypadkach zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Komisja konkursowa nie jest organem decydującym o zatrudnieniu zarekomendowanego przez nią kandydata.

Organem podejmującym decyzję o zatrudnieniu jest Rektor.

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Rektor

Dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT

 

dokument wraz ze zgodami na przetwarzanie danych osobowych  (format:  docx, rozmiar:  24 KB)

 

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Budownictwa Ogólnego

REKTOR

ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

ogłasza konkurs na stanowisko
ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w wymiarze pełnego etatu

w Katedrze Budownictwa Ogólnego

Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 113 oraz art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Charakterystyka stanowiska:

Prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie Inżynieria Lądowa i Transport ze szczególnym uwzględnieniem tematyki badań naukowych realizowanych w Katedrze Budownictwa Ogólnego oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnych
z profilem kształcenia realizowanego w ramach katedry.

Wymagania kwalifikacyjne:

1.    stopień naukowy doktora w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport,

2.    gotowość do realizacji zajęć dydaktycznych z przedmiotów zgodnych z profilem kształcenia realizowanym w Katedrze Budownictwa Ogólnego,

3.    doświadczenie zawodowe w przygotowywaniu kosztorysów oraz ofert,

4.    znajomość języka angielskiego umożliwiająca realizację prac badawczych i udział
w projektach międzynarodowych,

5.    doświadczenie naukowe w prowadzeniu badań laboratoryjnych (badań materiałów budowlanych) poświadczonych publikacjami naukowymi,

6.    doświadczenie w prezentowaniu wyników badań na zagranicznych konferencjach naukowych w języku angielskim,

7.    biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,

8.    mile widziana znajomość dodatkowego języka obcego.

Wykaz wymaganych dokumentów:

1)    wniosek o zatrudnienie,

2)    C. V.,

3)    kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)    kopia dyplomu nadania stopnia doktora,

5)    wykaz dorobku naukowego i zawodowego z dyscypliny: inżynieria lądowa i transport

6)    inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie,

7)    program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku,

8)    oświadczenie o znajomości języka obcego,

9)    oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie stanowił podstawowe miejsce pracy,

10) zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) – załącznik nr 1.

oraz gotowość złożenia, w ciągu 14 dni od daty zatrudnienia:

1)    upoważnienia do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;

2)    oświadczenia o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej.

Komplet dokumentów należy złożyć lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

Dziekanat (pok. 205)

tel. 91 449-43-01

e-mail: agnieszka.hreczuch@zut.edu.pl


Termin składania dokumentów: 4 lutego 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 11 lutego 2022 r.
Termin zatrudnienia: od 01.03.2022 r.

Proponowany okres zatrudnienia: 1 rok

Komisja konkursowa może w uzasadnionych przypadkach zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Komisja konkursowa nie jest organem decydującym o zatrudnieniu zarekomendowanego przez nią kandydata.

Organem podejmującym decyzję o zatrudnieniu jest Rektor.

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

          Rektor

        Dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT