Konkursy

konkurs na stanowisko ADIUNKTA w Katedrze Inżynierii Budowlanej i Komunikacyjnej

REKTOR

ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

ogłasza konkurs na stanowisko
ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w wymiarze pełnego etatu

w Katedrze Inżynierii Budowlanej i Komunikacyjnej

Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 113 oraz art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Charakterystyka stanowiska:

Prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport ze szczególnym uwzględnieniem tematyki badań naukowych realizowanych w Katedrze Inżynierii Budowlanej i Komunikacyjnej oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnych
z profilem kształcenia realizowanego w ramach katedry.

Wymagania kwalifikacyjne:

1.     Doświadczenie dydaktyczne i/lub zawodowe, wiedza i kompetencje, które pozwolą na prowadzenie zajęć z przedmiotów związanych z budownictwem mostowym i drogowym

2.     Doświadczenie naukowe w prowadzeniu badań i analiz z zakresu budownictwa mostowego, poświadczone publikacjami naukowymi indeksowanymi w bazach międzynarodowych (np. Scopus lub Web of Science),

3.     Doświadczenie w prezentowaniu wyników badań w języku angielskim na zagranicznych konferencjach naukowych

4.     Znajomość dwóch języków obcych w tym języka angielskiego umożliwiająca realizację prac badawczych i udział w projektach międzynarodowych,

5.     Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

Wykaz wymaganych dokumentów:

1)     wniosek o zatrudnienie,

2)     C. V.,

3)     kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)     odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora,

5)     wykaz dorobku naukowego i zawodowego,

6)     inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie,

7)     program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku,

8)     oświadczenie kandydata o znajomości języka obcego,

9)     oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie stanowił podstawowe miejsce pracy,

10)  zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) – załącznik nr 1.

 

 

W przypadku wygrania konkursu kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia przed nawiązaniem stosunku pracy:

Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX
i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1939), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego.

(Konieczność złożenia powyższej informacji wynika z art. 21 Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich – Dz. U. t.j. z 2024 r. poz. 560).

 

 

Gotowość złożenia, w ciągu 14 dni od daty zatrudnienia:

1)     upoważnienia do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;

2)     oświadczenia o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej.

Komplet dokumentów należy przesłać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

lub złożyć w Dziekanacie (pok. 205)

al. Piastów 50 a, 70-311 Szczecin

tel. 91 449-43-01


Termin składania dokumentów: 30 sierpnia 2024 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 06 września 2024 r.

Termin zatrudnienia: 01.10.2024 r.

Proponowany okres zatrudnienia: 1 rok

 

Więcej informacji TUTAJ (format:  docx, rozmiar:  25 kB)

Konkurs na stanowisko PROFESORA w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ciepłownictwa

REKTOR

ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

ogłasza konkurs na stanowisko
PROFESORA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w wymiarze pełnego etatu

w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ciepłownictwa

Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 113 oraz art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Charakterystyka stanowiska:

Prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka ze szczególnym uwzględnieniem tematyki badań naukowych realizowanych w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ciepłownictwa oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnych
z profilem kształcenia realizowanego w ramach katedry.

Wymagania kwalifikacyjne:

1)     Legitymowanie się tytułem profesora w dyscyplinie Inżynieria Środowiska, Górnictwo
i Energetyka lub w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna

2)     Posiadanie dorobku naukowego w zakresie zbliżonym do tematyki badań prowadzonych w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ciepłownictwa

3)     Gotowość do realizacji zajęć dydaktycznych z przedmiotów zgodnych z profilem kształcenia realizowanym w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ciepłownictwa,
w szczególności do prowadzenia zajęć dotyczących termodynamiki technicznej, instalacji grzewczych, wody zimnej i ciepłej, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, konwencjonalnych i odnawialnych źródeł ciepła i chłodu

4)     Znajomość języka angielskiego umożliwiająca realizację prac badawczych i udział
w projektach badawczych

5)     Znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych
oraz współpracy naukowej

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

1)     wniosek o zatrudnienie,

2)     C. V.,

3)     kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)     odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu profesora,

5)     wykaz dorobku naukowego i zawodowego,

6)     inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie,

7)     program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku,

8)     udokumentowaną znajomość języka obcego,

9)     oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie stanowił podstawowe miejsce pracy,

10)  zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) – załącznik nr 1.

 

W przypadku wygrania konkursu kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia przed nawiązaniem stosunku pracy:

Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX
i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1939), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego.

(Konieczność złożenia powyższej informacji wynika z art. 21 Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich – Dz. U. t.j. z 2024 r. poz. 560).

 

oraz gotowość złożenia, w ciągu 14 dni od daty zatrudnienia:

1)     upoważnienia do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;

2)     oświadczenia o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej.

Komplet dokumentów należy przesłać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

lub złożyć w Dziekanacie (pok. 205)

al. Piastów 50 a, 70-311 Szczecin

tel. 91 449-43-01


Termin składania dokumentów: 30 sierpnia 2024 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 06 września 2024 r.

Termin zatrudnienia: 01.10.2024 r.

Proponowany okres zatrudnienia: 1 rok

 

więcej informacji - tutaj (format:  docx, rozmiar:  25 kB)

konkurs na stanowisko PROFESORA UCZELNI w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych

REKTOR

ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA UCZELNI w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych

Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 113 oraz art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Charakterystyka stanowiska:

Prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport ze szczególnym uwzględnieniem tematyki badań naukowych realizowanych w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnych
z profilem kształcenia realizowanego w ramach katedry.

Wymagania kwalifikacyjne:

1.    legitymowanie się stopniem doktora habilitowanego w dyscyplinie Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport,

2.    posiadanie dorobku naukowego w zakresie zbliżonym do tematyki badań prowadzonych w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych,

3.    gotowość do realizacji zajęć dydaktycznych z przedmiotów zgodnych z profilem kształcenia realizowanym w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych,

4.    znajomość języka angielskiego umożliwiająca realizację prac badawczych i udział w projektach międzynarodowych,

5.    znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz współpracy naukowej.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

1)    wniosek o zatrudnienie,

2)    C. V.,

3)    kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)    odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora habilitowanego,

5)    wykaz dorobku naukowego i zawodowego,

6)    inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie,

7)    program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku,

8)    udokumentowaną znajomość języka obcego,

9)    oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie stanowił podstawowe miejsce pracy,

10) zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) – załącznik nr 1.

oraz gotowość złożenia, w ciągu 14 dni od daty zatrudnienia:

1)    upoważnienia do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;

2)    oświadczenia o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej.

 

Komplet dokumentów należy przesłać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

lub złożyć w Dziekanacie (pok. 205)

al. Piastów 50 a, 70-311 Szczecin

tel. 91 449-43-01


Termin składania dokumentów: 10 maja 2024 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15 maja 2024 r.

Termin zatrudnienia: 01.07.2024 r.

Proponowany okres zatrudnienia: czas nieokreślony

Komisja konkursowa może w uzasadnionych przypadkach zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Komisja konkursowa nie jest organem decydującym o zatrudnieniu zarekomendowanego przez nią kandydata.

Organem podejmującym decyzję o zatrudnieniu jest Rektor.

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

OGŁOSZENIE  (format:  pdf, rozmiar:  169 kB)