Skład WKW

Skład WKW

Przewodnicząca Komisji WKW WBiIŚ:  dr hab. inż. A. Sołowczuk, prof. ZUT

Z-ca przewodniczącej Komisji WKW WBiIŚ: dr inż. J. Błyszko

Sekretarz: mgr A. Misztal

Doktorant: mgr inż. B. Bogusławski

Student:  Julia Błaż