Informacje bieżące

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki 02.09.2022 18:48

 

Kto może otrzymać stypendium?

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się:

- znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub

- znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Stypendium ministra na rok akademicki 2022/2023 może zostać przyznane studentowi, który spełnił łącznie następujące warunki:

- w poprzednim roku akademickim (czyli 2021/2022) zaliczył rok studiów oraz

- uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim (czyli 2022/2023).

Ww. wymogów nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium (czyli w 2022 r.) został przyjęty na studia drugiego stopnia. Z tym że wyjątek ten dotyczy wyłącznie studentów studiów drugiego stopnia. Osoba przyjęta w 2022 r. na I rok jednolitych studiów magisterskich nie może ubiegać się o stypendium na I roku tych studiów.

 

 

Więcej szczegółów tutaj