Informacje bieżące

Nabór na stypendium naukowe w ramach projektu SONATA-16 Nazwa jednostki: Katedra Budownictwa Ogólnego, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wymagania odnośnie kandydata na stanowisko stypen 08.11.2022 07:40

Nazwa jednostki: Katedra Budownictwa Ogólnego, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wymagania odnośnie kandydata na stanowisko stypendysty:

 1. Student studiów pierwszego lub drugiego stopnia, na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (lub podejmujący/a studia magisterskie na ZUT w momencie rozpoczęcia pracy w projekcie),
 2. Tytuł inżyniera z kierunku – Budownictwo
 3. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej: preparatyki kompozytów cementowych wykonywanych w technologii druku 3D, oraz podstawowe doświadczenie w obsłudze drukarki 3D oraz w badaniu właściwości mechanicznych kompozytów cementowych.
 4. Wiedza teoretyczna i praktyczna na temat preparatyki oraz analizy właściwości kompozytów cementowych wykonywanych w technologii druku 3D.
 5. Umiejętność obsługi oprogramowania Autocad oraz pracy w języku G-kod.
 6. Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 w mowie i piśmie (potwierdzone certyfikatem).

Zakres obowiązków:

 • Przygotowanie konwencjonalnych i drukowanych kompozytów cementowych.
 • Obsługa drukarki 3D kompozytów cementowych.
 • Prowadzenie podstawowych testów laboratoryjnych kompozytów cementowych (m. in. oznaczenie wytrzymałości, porowatości, nasiąkliwości).
 • Analiza właściwości opracowanych mieszanek 3D - czasu wiązania mieszanki, wytłaczalności oraz urabialności.
 • Analiza otrzymanych danych i porównanie ich z danymi literaturowymi.

Warunki zatrudnienia:

Okres zatrudnienia: 12 miesięcy,

Forma wynagrodzenia - Stypendium, 2000 zł miesięcznie.

Termin rozpoczęcia pracy:

Styczeń 2023

Stypendium jest przyznawane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 25/2019 r z dnia 14 marca 2019 r.

Wymagana dokumentacja w zgłoszeniu:

 • list motywacyjny z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (pliki w formacie PDF powinien zawierać zeskanowany podpis),
 • życiorys zawierający informacje o dotychczasowej działalności naukowej, osiągnięciach oraz edukacji kandydata,
 • kopia uzyskanych dyplomów,
 • certyfikat znajomości języka angielskiego lub oświadczenie kandydata, o stopniu znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Składanie ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu.
Oferty prosimy przesyłać na adres e-mail: kbo@zut.edu.pl

Termin składania ofert: do 22 listopada 2022, do godziny 20:00

Rozstrzygnięcie konkursu: 25.11.2022

O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani drogą e-mailową na wskazany przez nich adres, w przygotowanej dokumentacji zgłoszeniowej.