Studia podyplomowe "Bezpieczeństwo i Higiena Pracy"

Informacje o studiach podyplomowych na kierunku "Bezpieczeństwo i Higiena Pracy"

 

PODSTAWOWE INFORMACJE

Organizator:

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Adres studiów podyplomowych:

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

70-311 Szczecin

al. Piastów 50a, pok. 329 lub 331, tel. 663 882 809

e-mail: wcieslewicz@zut.edu.pl

bhpwbia@zut.edu.pl

Kierownik studiów:

dr inż. Wiesława Cieślewicz 

Sekretariat studiów:

Katedra Budownictwa Ogólnego

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ZUT w Szczecinie 

70-311 Szczecin 

al. Piastów 50a, pok. 329 lub 331, tel. 449 48 14,  663 882 809

e-mail: wcieslewicz@zut.edu.pl 

Adresaci, do których skierowana jest oferta studiów podyplomowych:

Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy” skierowane są do osób, które chcą przygotować się do wykonywania zawodu inspektora bhp oraz do osób już zatrudnionych w służbie bhp, dążących do podniesienia swoich kwalifikacji.

Cel studiów

Oprócz merytorycznego przygotowania słuchacza do pełnienia obowiązków pracownika służby bhp, słuchacz studiów podyplomowych nabędzie kwalifikacje metodyczno-dydaktyczne, umożliwiające prowadzenie szkoleń w zakresie BHP. Ponadto będzie miał możliwość uczestnictwa w kursie audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001. 

Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i higiena pracy” dają możliwość uzyskania drugiego zawodu oraz uruchomienia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie.

 

Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje: 

a) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, 

b) świadectwo ukończenia kursu metodycznego, 

c) certyfikat audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001, 

d) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP.

e) zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy przedmedycznej

Czas trwania:

Program studiów obejmuje wykłady, ćwiczenia realizowane w systemie niestacjonarnym w sumie na 11 zjazdach. Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Al. Piastów 50a.

 

REKRUTACJA

Warunki rekrutacji:

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja w internetowym systemie rekrutacji. Kwalifikację dokumentów prowadzi Komisja Rekrutacyjna. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna, na podstawie informacji o wykształceniu kierunkowym oraz doświadczeniu zawodowym kandydatów

Limit miejsc:

Planowana liczba słuchaczy na studiach podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy wynosi 50 osób.

Warunek przyjęcia:

Na studia podyplomowe Bezpieczeństwo i higiena pracy przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów (pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na dowolnym kierunku.

Aby zapisać się na nasze studia należy:

- założyć indywidualne konto w systemie Internetowej Rekrutacji IRK

- uzupełnić dane osobowe

- dostarczyć do sekretariatu studiów wymagany komplet dokumentów (niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów)

- po złożeniu dokumentów oraz ich weryfikacji przez komisje rekrutacyjną na koncie w IRK pojawi się status przyjęty

Wymagane dokumenty:

W ramach rekrutacji wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

a) kwestionariusz osobowy, wygenerowany w systemie po rejestracji

b) kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu komisji rekrutacyjnej)  albo – do czasu dostarczenia dyplomu – zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych,

c) 1 zdjęcie

Termin nadsyłania zgłoszeń:

Rekrutacja trwa od 01 czerwca do 25 września 2023 roku.

Koszt uczestnictwa w zajęciach na studiach podyplomowych:

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy są odpłatne. Koszt uczestnictwa wynosi 2800 zł za całość studiów. Istnieje możliwość płacenia w ratach. Poza czesnym nie pobieramy żadnych opłat dodatkowych oraz opłaty rekrutacyjnej.

 

PROGRAM KSZTAŁCENIA

Terminy zajęć:

Plan zajęć na semestr jesienny rok 2023/2024 – będzie podany po zakończeniu rekrutacji

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzą pracownicy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Państwowej Inspekcji Pracy oraz doświadczeni specjaliści w dziedzinie BHP.

Warunki ukończenia studiów:

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich przedmiotów z programu studiów oraz obrona pracy końcowej.

Forma zakończenia studiów podyplomowych:

Na zakończenie studiów podyplomowych słuchacz przygotowuje pracę końcową.