Informacja o studiach magisterskich

Budownictwo S2/N2

Budowle stworzone przez człowieka otaczają nas na każdym kroku. Nowoczesne budynki, mosty, drogi i inne konstrukcje inżynierskie – bez nich trudno wyobrazić sobie postęp cywilizacyjny, ale i normalną codzienną egzystencję. Ich projektowaniem, konstruowaniem i eksploatacją zajmują się inżynierowie budownictwa.

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia S2

 • spotykamy się na uczelni przez 3 semestry;
 • warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest dyplom inżyniera uzyskany na kierunku budownictwo;
 • studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

 

Studia niestacjonarne drugiego stopnia N2

 • spotykamy się na uczelni przez 4 semestry;
 • studia prowadzone są w układzie piątek/sobota/niedziela, odpłatne, umożliwiają równolegle pracę zawodową;
 • studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

 

Specjalności, wybór przy rekrutacji:

 • Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie KBI;
 • Technologia i Organizacja Budownictwa TOB;
 • Drogi Ulice i Lotniska DUL;
 • Budownictwo Hydrotechniczne BH;
 • Budownictwo Energooszczędne BE;
 • Engineering Structures ES (S2);
 • International Construction Management ICM (S2).

 

Profil absolwenta studiów drugiego stopnia kierunku budownictwo

Absolwenci studiów II stopnia uzyskują zaawansowaną wiedzę z zakresu projektowania i wykonawstwa złożonych obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego, technologii i organizacji budownictwa, technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej, doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz kierowania zespołami i firmą budowlaną. Absolwenci są przygotowani do rozwiązywania złożonych problemów projektowych, organizacyjnych i technologicznych, opracowywania i realizacji programów badawczych, podejmowania przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym, uczestniczenia w marketingu i promocji wyrobów budowlanych, kontynuacji edukacji i uczestniczenia w badaniach w dziedzinach związanych bezpośrednio z budownictwem i produkcją budowlaną, ustawicznego podnoszenia swych kwalifikacji i uzupełniania wiedzy oraz kierowania dużymi zespołami ludzkimi. Absolwenci są przygotowani do pracy w biurach konstrukcyjno-projektowych, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa, jednostkach administracji państwowej i samorządowej oraz w nadzorze budowlanym. Absolwenci studiów II stopnia, po spełnieniu warunków przewidzianych prawem, mogą uzyskać uprawnienia w nieograniczonym zakresie do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Absolwenci studiów drugiego stopnia są przygotowani również do podjęcia studiów III stopnia, (tj. studiów doktoranckich).

Specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie KBI

Absolwent posiada gruntowną wiedzę w zakresie projektowania i technologii wykonawstwa konstrukcji, budynków mieszkalnych, obiektów przemysłowych i sportowych oraz inżynierskich. Specjalność daje absolwentowi także szeroką wiedzę w zakresie teorii konstrukcji umożliwiającą rozwiązywania skomplikowanych zagadnień mechaniki konstrukcji inżynierskich, niezbędną wiedzę z zakresu komputerowego wspomagania projektowania, przygotowanie z zakresu technologii napraw i wzmocnień obiektów budowlanych, nowoczesnych metod organizacji i zarządzania procesami budowlanymi oraz opracowywania i realizacji programów badawczych. Absolwent jest przygotowany do projektowania oraz do kierowania budowami w zakresie budownictwa ogólnego, przemysłowego i budowli inżynierskich.

Specjalność: Technologia i Organizacja Budownictwa TOB

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do rozwiązywania problemów dotyczących procesów budowlanych oraz do kierowania zespołami ludzkimi. Posiada wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii wznoszenia obiektów budowlanych, komputerowego wspomagania organizacji i planowania budowy, przygotowania kalkulacji budowlanych oraz podstawowe umiejętności w zakresie konstrukcji budowlanych. Absolwent posiada wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii wznoszenia obiektów. Specjalność daje absolwentowi przygotowanie z zakresu przedmiotów dotyczących problematyki: technologii i organizacji budowy; konstrukcji obiektów budowlanych; realizacji budowy; komputerowego wspomagania organizacji i planowania budowy, zawierania umów, przygotowania kalkulacji oraz projektowania technologii i organizacji zakładów produkcji materiałów i elementów budowlanych; kierowania procesem w zakładach produkcji materiałów i elementów budowlanych; współdziałania za specjalistami konstruktorami biorącymi udział w procesie inwestycyjnym.  

Specjalność: Drogi, Ulice i Lotniska DUL

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę, dotyczącą przestrzeni ruchu kołowego, a także umiejętności z zakresu projektowania, zagospodarowania i eksploatacji tej przestrzeni, z uwzględnieniem warunków technicznych dotyczących dróg, ulic oraz lotnisk. Absolwent uzyskuje wszechstronne przygotowanie do: projektowania i utrzymania układów komunikacyjnych, skrzyżowań i węzłów drogowych, ulic oraz komunikacji szynowej, mostów i tuneli. Absolwent specjalności drogowej ma przygotowanie do opracowania organizacji ruchu i projektowania sygnalizacji świetlnej, a także kierowania budową dróg i autostrad oraz obiektów inżynierskich. Studia tej specjalności przygotowują do podejmowania zadań w biurach projektowych, rejonach dróg publicznych, miejskich zarządach dróg i mostów, przedsiębiorstwach robót drogowych, wytwórniach mas bitumicznych.

Specjalność: Budownictwo Energooszczędne BE

Absolwent specjalności BE jest przygotowany do rozwiązywania problemów dotyczących gospodarowania energią w budynkach. Posiada wiedzę w zakresie składowych związanych ze zużyciem energii w budynkach, nowoczesnych materiałów i technologii ograniczających energochłonność oraz oceny energetycznej budynków i ich systemów technicznych. Absolwent posiada wiedzę w zakresie projektowania obiektów o niskim i ultra niskim zapotrzebowaniu na energię. Specjalność daje absolwentowi przygotowanie z zakresu przedmiotów dotyczących problematyki: budynków energooszczędnych, podstaw prawnych i mechanizmów finansowania działań zmierzających do redukcji energii w zasobach istniejących oraz nowo projektowanych, termodynamiki, bilansowania zapotrzebowania na energię w budynku oraz rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych sprzyjających oszczędności energii, rozwiązań instalacyjnych w zakresie ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia wbudowanego, wykorzystania we współczesnych budynkach odnawialnych i alternatywnych źródeł energii oraz zarządzania energią w budynkach inteligentnych. Absolwent jest przygotowany do wykonywania audytów energetycznych, oceny zapotrzebowania na energię w budynkach i ich systemach technicznych oraz modelowania zapotrzebowania na energię w budynkach i ich systemach technicznych.

Specjalność: Budownictwo Hydrotechniczne BH

Absolwent tej specjalności łączy wiedzę z zakresu projektowania i wykonawstwa obiektów budownictwa wodnego i gospodarki wodnej, takich jak budowle piętrzące, zbiorniki retencyjne, urządzenia służące do transportu wodnego, nabrzeża, budowle regulacyjne, wały i urządzenia ochrony przeciwpowodziowej, systemy odwadniające z wiedzą na temat współpracy podłoża gruntowego z budowlą, w tym: dynamicznego oddziaływania konstrukcji na podłoże, fundamentów specjalnych obiektów budowlanych lądowych, wodnych i morskich, wzmacniania podłoża gruntowego, projektowania i wykonawstwa ekranów uszczelniających, projektowania i wykonawstwa z użyciem głębokich wykopów, mechaniki skał, reologii gruntów, teorii konsolidacji. Szeroki zakres wykształcenia i znajomość powszechnie spotykanych w budownictwie zagadnień gruntowo-wodnych pozwalają mu na realizowanie bardzo zróżnicowanych zagadnień inżynierskich łącznie z tymi, które wymagają głębokiej wiedzy na temat interakcji inwestycja – środowisko.

Specjalność: Engineering Structures ES

Absolwent jest gruntownie przygotowany do pełnienia roli inżyniera konstruktora w międzynarodowej firmie budowlanej i posiada wiedzę w zakresie projektowania i technologii wykonawstwa konstrukcji inżynierskich, zarządzania projektami budowlanymi w otoczeniu międzynarodowym. Specjalność daje absolwentowi także szeroką wiedzę w zakresie teorii konstrukcji umożliwiającą rozwiązywania skomplikowanych zagadnień mechaniki konstrukcji inżynierskich, niezbędną wiedzę z zakresu komputerowego wspomagania projektowania, przygotowanie z zakresu technologii napraw i wzmocnień obiektów budowlanych, nowoczesnych metod organizacji i zarządzania procesami budowlanymi oraz opracowywania i realizacji programów badawczych. Absolwent jest świadomy swojej roli w nowoczesnym, zglobalizowanym społeczeństwie, poznał w czasie studiów również: historię sztuki, etykę w biznesie, techniczny język angielski i odbył praktykę w przedsiębiorstwie budowlanym za granicą lub w Polsce przy realizacji projektu w środowisku międzynarodowym. Absolwent tej specjalności jest uprawniony do używania tytułu: EUR-ACE Master. European – Accredited Engineering Master Degree Programme.

Specjalność: International Construction Management ICM

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi i kierowania zespołami ludzkimi w międzynarodowym środowisku. Posiada wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii wznoszenia obiektów budowlanych, przygotowania dokumentacji do przetargów na arenie międzynarodowej, komputerowego wspomagania organizacji i planowania budowy z użyciem BIM, przygotowania kalkulacji budowlanych oraz podstawowe umiejętności w zakresie konstrukcji budowlanych. Posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające współdziałanie ze specjalistami konstruktorami biorącymi udział w procesie inwestycyjnym. Zdobył wiedzę z zakresu zrównoważonego i innowacyjnego zarządzania procesami budowlanymi. Absolwent jest świadomy swojej roli w środowisku międzynarodowym, poznał nowoczesne technologie stosowane w budownictwie na świecie, zna problemy etyczne, socjalne i ekonomiczne związane z udziałem w realizacji międzynarodowych projektów. Zna techniczny język angielski i odbył praktykę w przedsiębiorstwie budowlanym za granicą lub w Polsce przy realizacji projektu w środowisku międzynarodowym. Absolwent tej specjalności jest uprawniony do używania tytułu: EUR-ACE Master. European – Accredited Engineering Master Degree Programme.