Informacja o studiach inżynierskich

Inżynieria Środowiska – inżynierskie

Nowe obiekty budowlane, aby mogły zostać dopuszczone do użytku, muszą być wyposażone w instalacje: wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazowe, wentylacyjne itd. Ich projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją zajmują się Inżynierowie Inżynierii Środowiska, zwani Inżynierami Sanitarnymi lub w skrócie Instalatorami. Zawód Instalatora jest więc równie istotny jak zawód Konstruktora czy Kierownika Budowy. Dobry Instalator jest zawsze poszukiwany na rynku pracy i bardzo dobrze wynagradzany, więc jeśli chcesz dowiedzieć się jak wygląda wyposażanie obiektów w liczne instalacje, masz nowe pomysły i koncepcje - jesteś w idealnym miejscu. Inżynieria Środowiska to bardzo ciekawy i ważny kierunek.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia S1

  • spotykamy się na uczelni przez 4 lata ( 8 sementrów, z czego jeden semestr to praktyka budowlana);
  • studia kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera,
  • można uzyskać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (w ograniczonym zakresie) po odbyciu praktyk przewidzianych w Prawie Budowlanym.


Specjalność:

  • Instalacje Sanitarne IS.


Profil absolwenta studiów pierwszego stopnia kierunku inżynieria środowiska

Absolwenci studiów I stopnia posiadają wiedzę z zakresu wykonawstwa i projektowania obiektów inżynierii Środowiska. Uzyskują wiedzę związaną z sieciami, instalacjami i urządzeniami wodociągowo-kanalizacyjnymi, gazowymi, ciepłowniczymi, zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania, wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi oraz chłodniczymi. Zakres studiów obejmuje także technologię oczyszczania ścieków i uzdatniania wody, systemy gospodarowania odpadami i osadami ściekowymi, a także konwencjonalne i odnawialne źródła ciepła.

Absolwenci mają podstawową wiedzę z zakresu budownictwa, sposobu kształtowania komponentów budowlanych pod względem cieplnym, wytrzymałościowym, wilgotnościowym, szczelności powietrznej. Mają podstawową wiedzę dotyczącą mechaniki gruntów w szczególności w zakresie związanym z układaniem w gruncie sieci cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz badań geotechnicznych służących do wyboru lokalizacji obiektów inżynierskich, oceny ich oddziaływania na tereny przyległe i stan środowiska oraz diagnostyki terenów zanieczyszczonych. Mają szczegółową wiedzę związaną z: bilansowaniem energetycznym, przewodnictwem ciepła, konwekcją, promieniowaniem, przenikaniem ciepła, przepływem płynów ściśliwych i nieściśliwych w instalacjach oraz w maszynach przepływowych i tłokowych stosowanych w inżynierii środowiska, przemianami termodynamicznymi wykorzystywanymi w głównych obszarach inżynierii środowiska, ze spalaniem paliw, w tym spalaniem niskoemisyjnym. Mają podstawową wiedzę dotyczącą wyceny kosztów inwestycyjnych, organizacji i zarządzania procesem inwestycyjnym, zarządzania jakością robót instalacyjnych, prowadzenia działalności gospodarczej i kierowania robotami w branży sanitarnej.

Absolwenci potrafią samodzielnie wykonać projekty niezbędnych instalacji, sporządzić dokumentację techniczną, wykonać kosztorysy i harmonogramy robót oraz kierować pracami i na budowie.