Informacja o studiach inżynierskich

Budownictwo S1/N1

Budowle stworzone przez człowieka otaczają nas na każdym kroku. Nowoczesne budynki, mosty, drogi i inne konstrukcje inżynierskie – bez nich trudno wyobrazić sobie postęp cywilizacyjny, ale i normalną codzienną egzystencję. Ich projektowaniem, konstruowaniem i eksploatacją zajmują się Inżynierowie Budownictwa.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia
spotykamy się na uczelni przez 4 lata ( 8 semestrów, z czego jeden semestr to praktyka budowlana);
studia kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia
spotykamy się na uczelni przez 4,5 roku (9 semestrów, z czego jeden semestr to praktyka budowlana);
studia prowadzone są w układzie piątek/sobota/niedziela, odpłatne, umożliwiają pracę zawodową;
studia kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

Specjalności, wybór po 5 sem. (stacjonarne) lub po 6 sem. (niestacjonarne):
Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie KBI;
Technologia i Organizacja Budownictwa TOB;
Drogi Ulice i Lotniska DUL;
Budownictwo Wodne BW.

Profil absolwenta studiów pierwszego stopnia kierunku budownictwo

Absolwenci studiów I stopnia posiadają wiedzę z zakresu wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego, projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych, technologii i organizacji budownictwa, kierowania zespołami i firmą budowlaną, wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej.
Absolwenci są przygotowani do kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych, do współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych, organizacji produkcji elementów budowlanych, nadzoru wykonawstwa budowlanego, ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego. Absolwenci są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą.
Absolwenci znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu wybranego kierunku studiów.
Absolwenci studiów I stopnia wszystkich specjalności mogą ponadto, po odbyciu praktyk przewidzianych w Prawie budowlanym, uzyskać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.


Specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie KBI

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do projektowania prostych obiektów budowlanych, kierowania procesami wytwarzana elementów budowlanych w specjalistycznych wytwórniach oraz do organizowania i kierowania procesami budowlanymi na placu budowy oraz w działach inwestycyjnych przedsiębiorstw z uwzględnieniem aspektu ekonomiczności podejmowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Specjalność: Technologia i Organizacja Budownictwa TOB

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do kierowania budowami obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego. Posiada podstawową wiedzę w zakresie teorii konstrukcji i komputerowego wspomagania projektowania. Absolwent będzie przygotowany do pracy w firmach wykonawczych budownictwa ogólnego i przemysłowego oraz w ograniczonym zakresie do pracy w firmach projektowych tego rodzaju budownictwa.

Specjalność: Drogi Ulice i Lotniska DUL

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę, dotyczącą przestrzeni ruchu kołowego, a także podstawowe umiejętności z zakresu projektowania tej przestrzeni, z uwzględnieniem warunków technicznych dotyczących dróg oraz ulic. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności dotyczące zasad konstrukcji obiektów drogowych i kolejowych włącznie z projektowaniem typowych drogowych budowli inżynierskich (m.in. nasypów, wykopów, przepustów itd.), stosowania nowoczesnych materiałów drogowych, współczesnych technologii wykonawstwa, a także specjalistycznych metod geodezyjnych i geotechnicznych. Absolwent jest przygotowany do pracy w firmach wykonawczych budownictwa drogowego i kolejowego oraz w ograniczonym zakresie do pracy w biurach projektowych.

Specjalność: Budownictwo Wodne BW

Absolwent tej specjalności uzyskuje wiadomości z zakresu przedmiotów podstawowych konstrukcyjnych oraz dyscyplin specjalistycznych budownictwa wodnego (drogi wodne, jazy, śluzy, nabrzeża portowe, regulacje stosunków wodnych w gruncie, budownictwo ziemne i fundamenty). Absolwenci są przygotowani do pracy w biurach projektowych, w przedsiębiorstwach wykonawczych z zakresu budownictwa przemysłowego, wodnego, w przedsiębiorstwach melioracyjnych, w zakładach komunalnych, w nadzorze budowlanym.