Szegółowe informacje o kierunku ECEM

European Civil Engineering Management - czym jest?

Budowle stworzone przez człowieka otaczają nas na każdym kroku. Nowoczesne budynki, mosty, drogi i inne konstrukcje inżynierskie – bez nich trudno wyobrazić sobie postęp cywilizacyjny, ale i normalną codzienną egzystencję. Ich projektowaniem, konstruowaniem i eksploatacją zajmują się inżynierowie budownictwa. Organizacja i Zarządzanie w Budownictwie – Inżynier Europejski jest kierunkiem unikalnym w skali kraju. Jego szczególny charakter polega na tym, że prowadzony jest we współpracy z 12 europejskimi uczelniami stowarzyszonymi w sieci ECEM a finalnym efektem studiowania na tej specjalności, po spełnieniu pewnych dodatkowych warunków, może być uzyskanie dwóch oryginalnych dyplomów: krajowego i uczelni zagranicznej.
Otwiera to szerokie możliwości podejmowania pracy zawodowej w kraju i za granicą.  Specjalność prowadzona jest na naszej Uczelni od 28 lat a absolwenci z powodzeniem kierują przedsiębiorstwami w Polsce i zatrudnieni są przez firmy zagraniczne na całym świecie.

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia S1:

  • spotykamy się na uczelni przez 8 semestrów;
  • po ukończeniu 4 semestrów studenci mogą odbyć studia (sem. 5 i 6) w uczelni partnerskiej (Holandia, Niemcy, Francja, Hiszpania, Dania, Szwecja, Finlandia, Węgry, Włochy, Szkocja);
  • w semestrze 7 studenci mogą odbyć praktykę w firmie zagranicznej;
  • studia kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.


Profil absolwenta studiów pierwszego stopnia kierunku Inżynier Budownictwa
Absolwenci studiów I stopnia posiadają podstawową wiedzę z zakresu wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego, projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych, technologii i organizacji budownictwa, kierowania zespołami i firmą budowlaną, wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej.
Absolwenci są przygotowani do kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych, do współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych, organizacji produkcji elementów budowlanych, nadzoru wykonawstwa budowlanego, ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego. Absolwenci są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą.
Absolwenci znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu wybranego kierunku studiów.
Absolwenci studiów I stopnia wszystkich specjalności mogą ponadto, po odbyciu praktyk przewidzianych w Prawie budowlanym, uzyskać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.