Informacja o studiach magisterskich

Inżynieria Środowiska - magisterskie

Nowe obiekty budowlane, aby mogły zostać dopuszczone do użytku, muszą być wyposażone w instalacje: wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazowe, wentylacyjne itd. Ich projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją zajmują się Inżynierowie Inżynierii Środowiska, zwani Inżynierami Sanitarnymi lub w skrócie Instalatorami. Zawód Instalatora jest więc równie istotny jak zawód Konstruktora czy Kierownika Budowy. Dobry Instalator jest zawsze poszukiwany na rynku pracy i bardzo dobrze wynagradzany, więc jeśli chcesz dowiedzieć się jak wygląda wyposażanie obiektów w liczne instalacje, masz nowe pomysły i koncepcje - jesteś w idealnym miejscu. Inżynieria Środowiska to bardzo ciekawy i ważny kierunek.
Studia stacjonarne drugiego stopnia S2
spotykamy się na uczelni przez 3 semestry;
warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest dyplom inżyniera uzyskany na kierunku Inżynieria Środowiska lub kierunku pokrewnym (wówczas trzeba dodatkowo zdać egzamin kompetencyjny);
studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra;
można uzyskać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (w pełnym zakresie) po odbyciu praktyk przewidzianych w Prawie Budowlanym.
Studia niestacjonarne drugiego stopnia N2
spotykamy się na uczelni przez 4 semestry;
studia prowadzone są w układzie piątek/sobota/niedziela, odpłatne, umożliwiają równolegle pracę zawodową;
studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra;
można uzyskać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (w pełnym zakresie) po odbyciu praktyk przewidzianych w Prawie Budowlanym.
Specjalność:
Instalacje Sanitarne IS.
Profil absolwenta studiów drugiego stopnia kierunku Inżynieria Środowiska
Posiada umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii środowiska, wykonywania i koordynowania prac badawczych oraz radzenia sobie z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych. Umie porozumiewać się w sprawach inżynierii środowiska zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów.
Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach badawczych, biurach projektowych, przedsiębiorstwach zajmujących się: ochroną atmosfery, zaopatrzeniem w wodę, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych, dostarczaniem ciepła sieciowego, ciepłownictwem, wentylacją, klimatyzacją i odnawialnymi źródłami energii (OZE) oraz w urzędach administracji samorządowej i państwowej. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).
Absolwent potrafi zaprojektować instalacje oraz dobrać technologie wchodzące w zakres inżynierii środowiska oraz znaleźć rozwiązania alternatywne w stosunku do istniejących. Absolwent zna zaawansowane metody i programy komputerowe z zakresu inżynierii środowiska, stosowane w rozwiązywaniu złożonych zadań zarówno w zakresie projektowania, jak i eksploatacji instalacji, systemów i urządzeń.