Zasady rekrutacji

 

1. FORMA STUDIÓW DOKTORANCKICH

  Studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa i Architektury w dyscyplinach: budownictwo oraz architektura i urbanistyka będą prowadzone jako studia stacjonarne - S3. Studia trwają 4 lata (8 semestrów).

Absolwenci studiów doktoranckich uzyskują kwalifikacje III stopnia w drodze przewodu doktorskiego przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (z późniejszymi zmianami) i potwierdzonego dyplomem.

Absolwenci studiów doktoranckich na kierunku budownictwo oraz architektura i urbanistyka uzyskują stopień naukowy doktora nauk technicznych.

 

 2. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

 Kandydatami na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa i Architektury mogą być absolwenci jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia na kierunkach architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, budownictwo oraz inżynieria środowiska.

 

 2.1. WYMAGANE DOKUMENTY

 Kandydat zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

1. kwestionariusz osobowy przyjęcia na studia doktoranckie,

2. odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia,

3. suplement do dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia albo wyciąg z indeksu potwierdzony przez macierzystą szkoła wyższą,

4. zaświadczenie potwierdzające oceny za pracę i egzamin dyplomowy magisterski wydane przez dziekanat wydziału, na którym kandydat ukończył jednolite studia magisterskie lub studia II stopnia. Zaświadczenie nie jest wymagane w przypadku gdy oceny są zamieszczone w indeksie,

5. informację o dotychczasowej pracy naukowej i/lub zawodowej oraz ewentualny wykaz publikacji i/lub prac projektowych,

6. propozycję zakresu tematycznego, w którym kandydat chce realizować pracę doktorską (zgodnego z dyscypliną nauki studiów doktoranckich),

7. oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej i opiekuna naukowego

8. życiorys,

9. 3 fotografie,

10. podanie o miejsce w domu studenckim (o ile kandydat ubiega się o miejsce w domu studenckim),

11. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia.

Dodatkowe warunki rekrutacji cudzoziemców na studia doktoranckie określają Uchwały Senatu ZUT.

 

 2.2. REKRUTACJA

 O pozycji kandydata na liście rankingowej osób przyjmowanych na studia doktoranckie decyduje ocena postępowania kwalifikacyjnego będąca średnią arytmetyczną

− oceny ukończenia studiów wyższych (60% średniej ocen z egzaminów i zaliczeń jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia, 40% średniej ocen z egzaminu dyplomowego magisterskiego),

− pozytywnej oceny rozmowy kwalifikacyjnej (średnia arytmetyczna ocen wystawionych przez członków komisji rekrutacyjnej).