Studia podyplomowe "Inżynieria Drogowa"

Informacje o studiach podyplomowych na kierunku "Inżynieria Drogowa"

 

PODSTAWOWE INFORMACJE

Organizator:

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Adres studiów podyplomowych:

Studia Podyplomowe Inżynieria Drogowa

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Dróg i Mostów

70-310 Szczecin

al. Piastów 50a, pok. 177

Kierownik studiów:

dr hab. inż. Alicja Sołowczuk, prof. ZUT, pok. 179

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Dróg i Mostów

e-mail: Alicja.Solowczuk@zut.edu.pl

Sekretariat studiów:

Studia Podyplomowe Inżynieria Drogowa

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Dróg i Mostów

70-310 Szczecin

al. Piastów 50a, pok. 177

mgr Agata Misztal, tel. 91 449 40 36; e-mail: amisztal@zut.edu.pl

Adresaci, do których skierowana jest oferta studiów podyplomowych:

Studia podyplomowe Inżynieria Drogowa są adresowane głównie do osób z wykształceniem wyższym niedrogowym, posiadających dyplom licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera, pracującym w przedsiębiorstwach i instytucjach drogowych i mającym ukończone studia o profilu niedrogowym.

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie podstawowych informacji z zakresu inżynierii drogowej inżynierom, osobom pracującym w przedsiębiorstwach i instytucjach drogowych, mającym ukończone studia o profilu niedrogowym.

Ukończenie studiów podyplomowych Inżynieria Drogowa w proponowanym zakresie tematycznym zapewni podniesienie kwalifikacji osobom zajmującym się zawodowo tematyką drogową.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych o profilu drogowym.

Czas trwania:

Zajęcia trwają 2 semestry (224 godziny zajęć) i prowadzone są w systemie zaocznym (w sumie jest 16 zjazdów w soboty i w niedziele, po 8 zjazdów na każdy semestr).

W semestrze 1 jest realizowane 114 godzin zajęć, a w semestrze 2 jest realizowane 110 godzin zajęć. 

W sobotę jest realizowane więcej zajęć i jest zawsze półgodzinna przerwa obiadowa. Zajęcia w soboty trwają z reguły do godziny 16-17. W niedzielę zajęcia trwają do godz. 13.

Zajęcia przewidziane w ramach studiów podyplomowych odbywać się będą w salach wykładowych WBiA ZUT w Szczecinie al. Piastów 50.

 

REKRUTACJA

Warunki rekrutacji:

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna na podstawie informacji o wykształceniu kierunkowym oraz doświadczeniu zawodowym kandydatów.

Zasady i tryb naboru:

Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie wszystkich wymienionych wyżej dokumentów i wniesienie opłaty za studia.

Przyjęcie na studia podyplomowe następuje w kolejności zgłoszeń.

Limit miejsc:

Maksymalna liczba słuchaczy wynosi 36.

Warunek przyjęcia:

Na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów jednolitych magisterskich lub studiów drugiego stopnia) lub studiów pierwszego stopnia (licencjackich albo inżynierskich). 

Na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest 

 1)      internetowa rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym (wejście do systemu rejestracji na studia podyplomowe)

2)      złożenie (osobiste lub drogą korespondencyjną) w sekretariacie studiów podyplomowych następujących dokumentów:

a)      wygenerowanego z w/w ISR wypełnionego podczas internetowej rejestracji kwestionariusza osobowego,

b)      odpisu dyplomu ukończenia studiów lub jego kopii uwierzytelnionej w Sekretariacie SPID,

c)      uwierzytelnionej w Sekretariacie SPID podczas pierwszego zjazdu kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość słuchacza,

d)       1 aktualnej fotografii,

e)      potwierdzonego skierowania z zakładu pracy (w przypadku realizacji studiów podyplomowych przez słuchacza na zlecenie podmiotu spoza uczelni),

f)      innych dokumentów określonych w zasadach i trybie naboru na dane studia podyplomowe,

3)      uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego od Komisji Rekrutacyjnej SPID.

Wszelkich informacji o studiach podyplomowych Inżynieria Drogowa udziela Sekretariat studiów podyplomowych Inżynieria Drogowa: mgr Agata Misztal (tel. 91 449 40 36; e-mail: amisztal@zut.edu.pl).

Termin nadsyłania zgłoszeń:

Rekrutacja trwa do dnia 29.09.2021 r.

Spotkanie Komisji Rekrutacyjnej przewidziane jest na dzień 30 września 2021.

O wynikach postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez Komisję Rekrutacyjną SPID słuchacze zostaną powiadomieni przez Sekretariat SPID drogą internetową na podane przez kandydatów w zgłoszeniach adresy internetowe. 

Koszt uczestnictwa w zajęciach na studiach podyplomowych :

Opłata za cały tok studiów wynosi: 2 x 2650 zł = 5300 zł

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się w całości przed rozpoczęciem studiów lub w dwóch ratach przed dniem rozpoczęcia każdego semestru.

 

PROGRAM KSZTAŁCENIA

Program kształcenia:

Rok akademicki 2021/2022 Program kształcenia na studiach podyplomowych Inżynieria Drogowa (format:  docx, rozmiar:  51 KB) - dziesiąta edycja

Program i plan studiów:

Merytoryczny program studiów podyplomowych Inżynieria Drogowa (format:  doc, rozmiar:  112 KB)(opis przedmiotów) - dziesiąta edycja

Terminy zajęć:

Termin rozpoczęcia zajęć w październiku zostanie ustalony i podany w momencie zebrania się odpowiedniej liczby słuchaczy SPID.

Prawdopodobnie, jeśli zgłosi się odpowiednia liczba słuchaczy, studia podyplomowe rozpoczną się w pierwszej połowie października 2021 r. Zjazdy są organizowane w soboty i niedziele po 6-10 godzin. W każdym semestrze jest przewidziane 8 zjazdów. Po ukończeniu 2 semestru, wg propozycji słuchaczy  jest ustalany termin egzaminu końcowego.

Zajęcia rozpoczną się o godz. 8.00 w soboty i w niedziele.

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz specjaliści w danej dziedzinie.

Informacja o prowadzących, przedmiotach i efektach kształcenia na studiach podyplomowych Inżynieria Drogowa zawarte są w Programie kształcenia na studiach podyplomowych Inżynieria Drogowa (format:  docx, rozmiar:  51 KB) - dziesiąta edycja

Warunki ukończenia studiów:

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów podyplomowych oraz zdanie egzaminu końcowego.

Forma zakończenia studiów podyplomowych:

Na zakończenie studiów podyplomowych odbywa się końcowy egzamin.

Zakres końcowego egzaminu:

Egzamin końcowy obejmuje pięć głównych przedmiotów przewidzianych programem studiów podyplomowych. Do egzaminu dopuszczone są osoby, które mają wszystkie zaliczenia i egzaminy. Egzamin końcowy przeprowadza Komisja Egzaminacyjna w składzie: dr hab. inż. A. Sołowczuk, prof. ZUT, dr hab. inż. P. Mieczkowski, prof. ZUT, dr inż. Robert Jurczak.

Detale egzaminu końcowego:

Wszyscy słuchacze losują 5 pytań po jednym z pięciu wybranych działów. Egzamin jest przeprowadzany równolegle przez wszystkich egzaminujących. Każdy słuchacz ma pełne prawo wyboru pytań egzaminacyjnych. Ostatnia osoba zdająca egzamin także ma zapewniony pełny wybór pytań egzaminacyjnych.

Wynik ostateczny egzaminu końcowego jest średnią z otrzymanych ocen z 5 wylosowanych pytań egzaminacyjnych.

Ocena końcowa:

Ocena końcowa ukończenia studiów podyplomowych jest średnią z ocen z wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów i oceny egzaminu końcowego.

 

LOKALIZACJA

Miejsce:

Zajęcia przewidziane w ramach studiów podyplomowych odbywać się będą w salach wykładowych WBiIŚ ZUT w Szczecinie al. Piastów 50a.

Gdzie nas znaleźć:

            Mapa centrum Szczecina (format:  jpg, rozmiar:  396 KB) 

detale: Mapa centrum Szczecina - zbliżenie (format:  jpg, rozmiar:  246 KB)

Baza hotelowa:

Dotychczasowi słuchacze SPID często w czasie zjazdów korzystali z następujących hoteli:

byłego Klubu Pracowników Nauki na ul. Wielkopolskiej lub Hotelu Kapitan na ul. Narutowicza