Studia Podyplomowe "Gospodarka Wodna"

Informacje o studiach podyplomowych na kierunku "Gospodarka Wodna" 

INFORMACJE PODSTAWOWE 

Organizator: Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 

Kontakt: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 

Katedra Inżynierii Środowiska 

70-310 Szczecin 

al. Piastów 50a, pok. 313 

gwsp@zut.edu.pl  

Tel. 91 449 48 14 

Kierownik studiów: dr inż. Dorota Libront 

 

Osoby do kogo skierowana jest oferta: Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do pracowników oraz kadry kierowniczej sektora prywatnego (przedsiębiorstwa produkcyjne), jak i pracowników sektora publicznego, samorządu terytorialnego (urząd miasta, marszałkowski, gminy, fundusz ochrony środowiska, itp.). Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników. Studia podyplomowe Gospodarka Wodna są adresowane głównie do osób z wykształceniem wyższym, posiadających dyplom licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera. 

Cel studiów Celem studiów podyplomowych jest przekazanie podstawowych informacji z zakresu gospodarki wodnej inżynierom, osobom pracującym w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z zagadnieniami budownictwa wodnego, mającym ukończone studia o innym nieskorelowanym. profilu . Ukończenie studiów podyplomowych Gospodarka Wodna w proponowanym zakresie tematycznym zapewni podniesienie kwalifikacji osobom zajmującym się zawodowo tematyką gospodarowania wodami. 

REKRUTACJA 

Warunki rekrutacji: O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna na podstawie informacji o wykształceniu kierunkowym oraz doświadczeniu zawodowym kandydatów. 

Zasady i tryb naboru: Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie wszystkich wymienionych wyżej dokumentów i wniesienie opłaty za studia. Przyjęcie na studia podyplomowe następuje w kolejności zgłoszeń. 

Limit miejsc: min. 12 osób 

Warunek przyjęcia: Dyplom ukończenia studiów wyższych (pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na dowolnym kierunku. 

Termin nadsyłania zgłoszeń:  

Rekrutacja trwa od 20.01.2022 do 26.02.2022 

Rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji ZUT w Szczecinie irk.zut.edu.pl 

Koszt uczestnictwa w zajęciach na studiach podyplomowych: 3800 zł za dwa semestry. 

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się w całości przed rozpoczęciem studiów lub w dwóch ratach przed dniem rozpoczęcia każdego semestru. 

PROGRAM ZAJĘĆ 

Terminy zajęć: Termin rozpoczęcia zajęć to marzec 2022. Data pierwszych zajęć zostanie podana pod koniec lutego. Zjazdy są organizowane w soboty i niedziele po 6-10 godzin na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska, al. Piastów 50a. W każdym semestrze jest przewidziane 8 zjazdów. Po ukończeniu 2. semestru, wg propozycji słuchaczy jest ustalany termin egzaminu końcowego. 

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 8.00 w soboty i w niedziele. 

Wykładowcy: Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 

Warunki ukończenia studiów: Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów podyplomowych oraz zdanie egzaminu końcowego. 

Forma zakończenia studiów podyplomowych: Na zakończenie studiów podyplomowych odbywa się końcowy egzamin. 

Ocena końcowa: Ocena końcowa ukończenia studiów podyplomowych jest oceną z egzaminu końcowego.