Studia Podyplomowe "Gospodarka Wodna"

Informacje o studiach podyplomowych na kierunku "Gospodarka Wodna"

INFORMACJE PODSTAWOWE
Organizator:Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Kontakt:Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Katedra Inżynierii Środowiska
70-310 Szczecin
al. Piastów 50a, pok. 114
mmaksimowicz@zut.edu.pl
Tel. 91 449 49 00
Kierownik studiów:dr inż. Dorota Libront
Osoby do kogo skierowana jest oferta:Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do pracowników oraz kadry kierowniczej sektora prywatnego (przedsiębiorstwa produkcyjne), jak i pracowników sektora publicznego, samorządu terytorialnego (urząd miasta, marszałkowski, gminy, fundusz ochrony środowiska, itp.). Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników. Studia podyplomowe Gospodarka Wodna są adresowane głównie do osób z wykształceniem wyższym, posiadających dyplom licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera.
Cel studiówCelem studiów podyplomowych jest przekazanie podstawowych informacji z zakresu gospodarki wodnej inżynierom, osobom pracującym w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z zagadnieniami budownictwa wodnego, mającym ukończone studia o innym nieskorelowanym. profilu . Ukończenie studiów podyplomowych Gospodarka Wodna w proponowanym zakresie tematycznym zapewni podniesienie kwalifikacji osobom zajmującym się zawodowo tematyką gospodarowania wodami.
REKRUTACJA
Warunki rekrutacji:O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna na podstawie informacji o wykształceniu kierunkowym oraz doświadczeniu zawodowym kandydatów.
Zasady i tryb naboru:Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie wszystkich wymienionych wyżej dokumentów i wniesienie opłaty za studia. Przyjęcie na studia podyplomowe następuje w kolejności zgłoszeń.
Limit miejsc:min. 30 osób
Warunek przyjęcia:Dyplom ukończenia studiów wyższych (pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na dowolnym kierunku.
Termin nadsyłania zgłoszeń:

Rekrutacja trwa od 25 stycznia do 28 lutego 2021

Rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji ZUT w Szczecinie

Koszt uczestnictwa w zajęciach na studiach podyplomowych:3000 zł za dwa semestry.
Opłatę za studia podyplomowe wnosi się w całości przed rozpoczęciem studiów lub w dwóch ratach przed dniem rozpoczęcia każdego semestru.
PROGRAM ZAJĘĆ
Terminy zajęć:Termin rozpoczęcia zajęć w październiku zostanie ustalony i podany w momencie zebrania się odpowiedniej liczby słuchaczy studiów podyplomowych Gospodarka Wodna. Prawdopodobnie studia podyplomowe rozpoczną się w pierwszej połowie marca 2021 r. Zjazdy są organizowane w soboty i niedziele po 6-10 godzin. W każdym semestrze jest przewidziane 8 - 9 zjazdów. Po ukończeniu 2 semestru, wg propozycji słuchaczy jest ustalany termin egzaminu końcowego.
Zajęcia rozpoczną się o godz. 8.00 w soboty i w niedziele.
Wykładowcy:Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Warunki ukończenia studiów:Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów podyplomowych oraz zdanie egzaminu końcowego.
Forma zakończenia studiów podyplomowych:Na zakończenie studiów podyplomowych odbywa się końcowy egzamin.
Ocena końcowa:Ocena końcowa ukończenia studiów podyplomowych jest ocena z egzaminu końcowego.

Plan studiów podyplomowych Gospodarka Wodna